Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Додайте текст тут...

Положення
про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Комунальної установи «Новокарлівська загальноосвітня школа

І - ІІІ ступенів» Пологівської районної ради Запорізької області

1. Загальні положення

1.1. Цим Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі Положення) визначено цілі, завдання, принципи системи внутрішнього забезпечення якості освіти в комунальній установі «Новокарлівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів» Пологівської районної ради Запорізької області, її організаційно-функціональну структуру,критерії та процедури оцінювання здобувачів освіти, педагогічної та управлінської діяльності тощо.

1.2. Нормативною основою Положення є законодавство України про освіту (Конституція України, Закон «Про освіту», спеціальні закони, інші акти законодавства у сфері освіти), установчі документи закладу освіти.

13. Принципи функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

1.3.1. Безумовне виконання державних стандартів освіти, що означає формування змісту освіти (навчальні плани, програми) та оцінювання результатів на основі державних стандартів.

1.3.2. Орієнтація на потреби споживачів освітніх послуг (формування варіативної складової змісту освіти).

1.3.3. Демократичність та публічність формування освітньої політики закладу освіти (обговорення та підтримка органами громадського самоврядування).

1.3.4. Відкритість критеріїв та процедур оцінювання (обґрунтування, оприлюднення та пояснення об'єктивності оцінювання та оцінювальних процедур).

1.3.5. Гарантованість надання якісних освітніх послуг усім здобувачам освіти відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.3).

1.3.6. Відповідальність закладу за якість освітньої політики, освітньої діяльності, процесу та результати освіти.

1.4. У цьому Положенні вживаються наступні терміни:

Вимір - оцінка рівня освітніх досягнень за допомогою контрольних вимірювальних матеріалів.

Забезпечення якості освіти -підтримка системи, процесу, результатів якості освіти на рівні державних норм та стандартів, задоволення суспільних й особистих потреб в якості освітніх послуг, узгодження іх з інтересами держави.

Експертиза - всебічне вивчення стану освітнього процесу , умов і результатів освітньої діяльності.

Моніторинг - це комплексна система вивчення та аналізу динаміки змін основних показників якості освіти за певний період часу.

Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення якості освіти: адміністрація школи, педагогічна рада, методична рада школи, професійні об'єднання педагогів, батьківський комітет,органи самоврядування, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та ін.).

Освітня політика закладу освіти- визначення стратегіі розвитку (концепція, місія,програма розвитку, цільові проекти,плани діяльності) на основі прогнозу соціально-економічного та соціокультурного розвитку громади.

Процедури оцінювання якості освіти :моніторинг, атестація педагогічних працівників, аудит, соціологічні дослідження, самоаналіз педагогічної та управлінської діяльності та ін.

Система забезпечення якості освіти - сукупність взаємодіючих організаційних структур, відповідальності, процедур, процесів та ресурсів, що забезпечують загальне управління якістю освіти.

1.5. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти може включати (Закон «Про освіту»(ст.41):

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета системи внутрішнього забезпечення якості освіти: формування стійкої довіри до закладу освіти з боку громади, батьків, учнів, підприємницьких структур, гарантування надання освітніх послуг належного рівня та якості, які відповідають державним стандартам та потребам споживачів.

Основні завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти (за змістом ст.41Закону «Про освіту») :

3.Критерії,правила та процедури оцінювання:

3.1.Здобувачів освіти

3.2.Педагогічної діяльності

3.3.Управлінської діяльності

4. Організаційна та функціональна структура системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

4.1.Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення якості освіти включає: адміністрацію, педагогічну раду, методичну раду закладу освіти, професійні об'єднання педагогів, батьківський комітет, органи самоврядування, тимчасові структури (педагогічний консиліум, комісії та ін.).

4.2.Функції адміністрації школи:

 • ініціює розробку стратегіі розвитку (концепція, місія, програма розвитку, цільові проекти, плани діяльності) закладу освіту, створює робочі групи, проектні команди, забезпечує оприлюднення, публічне обговорення та прийняття визначеної стратегії;
 • здійснює забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу (п.2.6);
 • забезпечує створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • формує блок локальних актів, що регулюють функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • сприяє визначенню напрямків підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань, що стосуються забезпечення якості освіти;
 • забезпечує на основі освітньої програми проведення в закладі освіти контрольно-оціночних процедур, моніторингових, соціологічних і статистичних досліджень з питань якості освіти;
 • організовує систему моніторингу якості освіти в школі, здійснює збір, обробку, зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку; аналізує результати оцінки якості освіти на рівні школи;
 • організовує вивчення інформаційних запитів основних користувачів системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для підготовки працівників школи і громадських експертів щодо здійснення контрольно-оцінних процедур;
 • приймає управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі здійснення контрольно-оціночних процедур.

4.3.Функції методичної ради закладу освіти, професійних об'єднань педагогів (творчі групи, методичні об'єднання та ін.):

 • беруть участь в розробці освітньої програми, методики оцінювання якості освіти, системи показників, що характеризують стан і динаміку розвитку закладу освіти;
 • беруть участь у розробці критеріїв оцінки результативності професійної діяльності педагогів закладу освіти;
 • сприяють проведенню підготовки працівників закладу освіти і громадських експертів щодо здійснення контрольно-оцінювальних процедур;
 • проводять експертизу організації, змісту й результатів оцінювальних процедур здобувачів освіти, формують пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • готують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами оцінки якості освіти на рівні закладу освіти.

4.4.Функції педагогічної ради закладу освіти:

 • участь у розробці методики оцінювання якості освіти, критеріїв і показників, що характеризують стан і динаміку розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • проведення в моніторингових, соціологічних і статистичних досліджень з питань якості освіти і контрольно-оцінювальних процедур;
 • організація системи моніторингу якості освіти, а також збору, обробки, зберігання і надання інформації про стан і динаміку розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти в школі;
 • визначення способів оприлюднення критеріїв та показників оцінювання якості освіти; розробка заходів і підготовка пропозицій, спрямованих на вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вивчення, узагальнення та поширення інноваційного досвіду педагогічних працівників закладу освіти;
 • проведення експертизи організації, змісту і результатів оцінювальних процедур;
 • затвердження освітньої програми закладу освіти, навчальних планів та робочих програм, положення про академічну доброчесність;
 • сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчих ініціатив.

4.5.Функції органів громадського самоврядування:

 • беруть участь в обговоренні освітньої політики, освітньої програми закладу освіти;
 • сприяють визначенню стратегічних напрямів розвитку системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • здійснюють громадський контроль якості освіти у формах громадського спостереження, громадської експертизи;
 • беруть участь в організації та ресурсному забезпеченні освітнього процесу в закладі освіти,
 • направляють представників до комісії з академічної доброчесності.

5.Оцінювання якості освіти.

5.1. Основні процедури(моніторинг, атестація педагогічних працівників, аудит, соціологічні дослідження, самоаналіз педагогічної та управлінської діяльності та ін.) та методи ( експертиза; вимір ) оцінювання якості освіти

Визначаються об'єкт і предмет кожної з процедур,обставини, за яких використовуються та чи інша процедура, той чи інший метод оцінювання,а також відповідальні структури та суб'єкти .

5.2.Моніторинг як основна процедура оцінювання якості освіти.

5.2.1.Поняття про моніторинг.Мета моніторингу.Завдання моніторингу.

5.2.2.Об`єкт та предмет оцінювання якості освіти.

Об'єктами оцінки якості освіти можуть бути навчальні та позаурочні досягнення здобувачів освіти; продуктивність, професіоналізм і кваліфікація педагогічних працівників. До предмету оцінки якості освіти належать: якість освітніх результатів (ступінь відповідності результатів засвоєння освітніх програм державним стандартам); якість організації освітнього процесу, що включає умови організації освітнього процесу доступність освіти, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, якість основних і додаткових освітніх програм, умови їх реалізації; ефективність управління якістю освіти.

5.2.3.Процедури внутрішнього моніторингу(опитування,тестування,аналіз статистичних даних)тощо

6. Локальні акти, які регламентують функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

2. Програма розвитку закладу освіти.

3. Освітня програма.

4. Навчальні плани та програми.

5. Положення про моніторинг якості освіти.

6. Програма моніторингу якості освіти.

7. Положення про академічну доброчесність.

8.Накази, програми, положення, методики, інструкції, які регламентують процедури та методи оцінювання якості освіти.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!